2009-06-18

'N GRONDWETLIKE REG EN 'N MORELE PLIG

Ek glo dat alle Raadslede die missiestelling van die US, tesame met die tans geldende taalbeleid, onderskryf. Hierdie beleidsraamwerk gee aan Afrikaans ‘n prominente posisie: Dit bepaal ondermeer dat die onderrig-, bestuurs-, en administratiewe taal van die US oorwegend Afrikaans sal wees, maar aanvaar die belangrikheid van Engels en ook Xhosa in ‘n meertalige omgewing. Die versekering word gegee dat geen student die gebruik van Afrikaans mag veto nie. Bepaalde syferfeite asook optredes van US personeel in die openbaar dui egter aan dat daar ‘n disjunksie bestaan tussen die geldende missie en taalbeleid, en werklike taalimplementering. Twee voorbeelde: 1) Die A-opsie, wat prioriteit moet geniet, word uitgerangeer. Vandag word net 640 uit 1601 modules in Afrikaans aangebied, 625 in dubbelmedium en 336 in Engels. 2) Op 10 Mei nooi die studente-organisasie Adam Tas vir Piet le Roux uit om ‘n toespraak te kom lewer by ‘n studenteberaad. Engelse studente maak beswaar teen sy gebruik van Afrikaans. Die Studentedekaan gee opdrag dat Le Roux terstond moet oorskakel na Engels. Le Roux gaan voort in Afrikaans en word doodgeskree. Die US woordvoerder teenwoordig vra om verskoning dat hy self vroeër Afrikaans gepraat het. Nie alleen oefen die studente ‘n vetoreg uit nie, die US personeellede doen dit self. Dat beleidsriglyne geïgnoreer word, is strydig met die Raad en Rektoraat se gesag. Dit is administratiefregtelik verdag.
Dr Marié Heese, Eikestadnuus 2009-06-19
Vir die volledige rubriek, klik hier.

No comments:

Post a Comment