2009-05-18

VICTORIA KOLLEGE SE WAAKSAAMHEIDSKOMITEE 1913

Die Waaksaamheidskommissie het op 15 Januarie 1913 besluit om ‘n memorandum aan die minister voor te lê waarin hulle ‘n standpunt ingeneem het in ooreenstemming met die Hoogenhout-mosie van 1911 en die Akademie se breë standpunt oor hoër onderwys in Suid-Afrika. Stellenbosch, het die memorandum verklaar, “is sinds jaren innig verbonden met het geestelik, zedelik en nationaal leven van het Hollandsprekende gedeelte van het volk. Zij is de plaats, waar het Afrikanervolk zijn idealen het best kon verwezenliken en van waaruit het de grootste invloed op Zuid-Afrika kon uitoefenen. Zij is de beste vervulling, die het volk nog gevonden heeft van een diepgevoelde behoefte. Zij staat voor een idee! Zij is daarom voor het volk geworden niet net een blote opvoedingsinrichting onder andere, maar een symbool en de waarborg van zijn eigen krachtig, groeiend, uitdrukking zoekend nationaal leven. Overtuigend bewijs hiervan is het feit, dat niettegenstaande sterke konkurrentie en de betrekkelik geringe steun van regeringswege ontvangen, Stellenbosch meer studenten opleidt voor betrekkingen, die het volksleven innig raken, dan enige ander plaats. Zoolang Groote Schuur aan het Afrikanervolk geen gelijke of betere gelegenheid kan bieden voor de verwerkliking zijner volksidealen dan Stellenbosch, moet de vernietiging van deze als een opvoedingcentrum voor het Afrikaner-volksleven beschouwd worden als schadelik, als een verlies van prestige en daarom als in hoge mate grievend.”*

* Stellenbosch 1866-1966. Honderd Jaar Hoër Onderwys, p. 65. (Nasionale Boekhandel, Kaapstad, 1966).

No comments:

Post a Comment