2014-03-20

Uitslag bekend: wen vir Afrikaans

In 'n klinkende betuiging van steun vir Afrikaans is al drie persone wat deur prof. Hermann Giliomee by oud-Maties aanbeveel is tot die universiteitsraad verkies. Dr. George du Toit, prof. Wannie Carstens en mnr. Johan Theron sal vir die volgende vier jaar uit die geledere van oud-Maties op die raad van die Universiteit van Stellenbosch dien.

Baie dankie aan oud-Maties en besoekers van hierdie blog vir hulle steun.

Klik hier vir die US se persverklaring.

2014-03-03

Slegs drie kandidate positief oor Afrikaans, US-karakter

Slegs drie uit ses kandidate het hulself positief uitgelaat oor Afrikaans aan die US. In 'n onlangse standpuntstelling oor die US-raadsverkiesing in Die Burger was 'n waardering vir die US se taalkarakter, tradisierykheid en nie-rassige akademiese meriete slegs by Wannie Carstens, George du Toit en Johan Theron te bespeur.

Stem nou vir Carstens, Du Toit en Theron, soos aanbeveel deur prof. Hermann Giliomee. Moedig asseblief ook jou mede-oud-Maties aan, of dit nou kinders, ouers, grootouers, vriende of kollegas is.

Om elektronies te stem, klik hier.
Om op ander wyses te stem, klik hier.

2014-02-06

Aanbeveling deur Hermann Giliomee

Dennerand 5
Stellenbosch
6 Februarie 2014
Beste Konvokasielid

Ek wil graag die volgende kandidate aanbeveel in die verkiesing van lede vir die Raad van die Universiteit van Stellenbosch wat pas begin het.
  • Wannie Carstens
  • George du Toit
  • Johan Theron
Oor die aflope twee jaar is betekenisvolle vordering gemaak in die rigting van die ideaal om `n taalbeleid daar te stel waarin daar `n vaste, volwaardige en volhoubare plek vir Afrikaans gebied word. Langs hierdie fondament kan daar ook vakke of onderdele van vakke in Engels aangebied word.

Daar is op hierdie gebiede gevorder
  1. Dat studente ʼn volledige Afrikaanse ervaring aan die US kon hê. Dit was die belofte van die US-bestuur. 
  2. Ter wille van ‘toegang’ (iets wat deur die Staat vereis word) is beding dat ook Engelssprekendes wat wil baat by US se gehalte van opleiding, so ʼn ervaring kan hê. Daar is dus ʼn parallel-beleid (twee aparte strome). 
  3. Die T-opsie in sy huidige vorm word uitfaseer. 
  4. Die T-opsie behoort in die toekoms te staan vir die Tolk-opsie. Dus: klasse word getolk deur kundige persone (waarvoor in die begroting voorsiening gemaak word) en op hierdie wyse word goeie onderrig verseker. 
Baie kwessies moet nog aangespreek word, soos byvoorbeeld of studente in albei voertale vaardig moet wees, die invoer van behoorlike monitering, en die haalbaarheid van `n aanbod van 100% onderrig in Afrikaans en 100% Engels. Daar is die belangrike vraag of dit aan die dosent oorgelaat kan word in watter taal hy of sy onderrig gee en of `n bepaalde beleid deur die Raad neergelê moet word. Ook is daar die kwessie op daar `n perk geplaas moet word op die inname van Engelssprekendes, soos wat by `n universiteit in die noorde gedoen word. Al hierdie kwessies sal indringend bespreek en besleg moet word deur die Raad.

Ons maak op u samewerking staat om deur u stem die erfenis van Stellenbosch te bewaar en dit vir die toekoms te verseker.
 

Hermann Giliomee